Team

Meet The Brains behind IFAnow

We transform ideas into great experiences

Ronak Hindocha

Ronak
Hindocha

Rupa Hindocha

Rupa
Hindocha

Ashish Mishra

Ashish
Mishra

Avatar

Mayuri Vaje

Avatar

Shankar Narayan

Avatar

Ujwala Kabadi

Avatar

Avinash Vichare

Vishruti Gharat

Nita Shinde

Avatar

Ankita Kharkar

Avatar

Devshyni Jadhav

Avatar

Shivani Khadepatil

Avatar

Gayatri Pawar

Avatar

Sunny Tailor

Avatar

Nivedita Kokate

Avatar

Khushboo Sidapara

Copyrights © 2017 All Rights Reserved by Futurewise Technologies Pvt. Ltd.